top of page
Marjoleinvanderheijdenphotography152.JPG

Algemene Voorwaarden

Work Health Club, gevestigd aan Torenallee 3 5617 BA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.workhealthclub.nl

Torenallee 3

5617 BA

+31 626346889

Algemene voorwaarden Work Health Club

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw overeenkomsten met Work Health club.

Client: de op de overeenkomst vermelde natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder, die Personal training of Group PT krijgt.

Work Health Club: Work Health Club en iedere thans of in de toekomst aan Work Health Club gelieerde onderneming.

Overeenkomst: de overeenkomst die de cliënt met Work Health Club afsluit.

Intakeformulier: Het formulier, tevens gezondheidsverklaring, dat de cliënt tijdens de eerste sessie volledig naar waarheid dient in te vullen.

Personal trainer: een gekwalificeerde personal trainer van Work Healthclub.

Personal training: de dienst waarbij een personal trainer een trainingsprogramma voor de cliënt samenstelt en de cliënt begeleidt bij het volgen van dit trainingsprogramma. Denk ook aan voedingsadvies, lifestyle advies en  Coaching.

Sessie Personal training: een training/coaching moment onder de persoonlijke begeleiding van de personal trainer.

Trainingsprogramma Personal training: het persoonlijke programma dat de personal trainer opmaakt bij aanvang van de Personal Training.

Vervalperiode: De vervalperiode is gelijk aan het einde van de periode zoals vermeld in de overeenkomst.

 

ARTIKEL 2: AANMELDING

 1. De cliënt dient een overeenkomst af te sluiten met Work Health Club alvorens de Personal Training of Group PT aanvangt.

 2. De cliënt verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om een trainingsprogramma en de instructies van de personal trainer zonder de schade voor zijn gezondheid te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de Personal training of Group PT-overeenkomst te sluiten, zijn arts te raadplegen en/of zijn arts om een doktersverklaring te vragen.

 3. Het intakeformulier dient door de cliënt volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden

 4. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een cliënt worden geweigerd door Work  Health Club

 

ARTIKEL 3: UITVOERING EN UITVOERINGSTERMIJN

 1. Personal Training en Group PT wordt door de personal trainer naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Noch Work Health Club , noch de personal trainer, staan in voor het succes en welslagen van Personal Training nog de mate waarin Personal Training bijdraagt aan enig door of voor de cliënt gesteld doel.

 2. De personal trainer is gerechtigd het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen al naar gelang de personal trainer dit nodig acht.

 3. Work Health Club is bevoegd om gedurende het trainingsprogramma een andere personal trainer aan te wijzen.

 4. Personal training kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Locatie en tijdstip worden voorafgaande aan de sessie overeengekomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de cliënt. Indien een sessie niet kan plaatsvinden op de overeengekomen locatie en/of tijdstip, dan is Work Health Club gerechtigd om de sessie geheel of gedeeltelijk te verzetten naar een andere locatie of tijdstip.

 5. De cliënt dient zich tenminste 5 minuten voorafgaande aan iedere sessie omgekleed te melden op de afgesproken locatie.

 6. De cliënt zal ten alle tijden de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen.

 7. De cliënt zal zich houden aan de door de personal trainer te geven hygiëne, kleding- en schoeisel voorschriften.

 8. De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar of toewijsbaar.

 9. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de planning van het overeengekomen aantal sessies binnen de vervalperiode (4 maanden bij pakket 12 sessies), (8 maanden bij pakket 24 sessies), (10 maanden bij pakket 36 sessies). Na afloop van de vervalperiode komen niet afgenomen sessies automatisch te vervallen. De cliënt heeft ter zake geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bedragen. Verzuimde en/of openstaande sessies resulteren niet in het opschorten van de betalingsverplichting. Deze dienen binnen de overeengekomen termijn voldaan te zijn.

 10. De planning van training sessies dient altijd in overleg met Work Health Club te worden vastgesteld.

 11. Work Health Club is gerechtigd de personal training lidmaatschapsovereenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding indien de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de personal training of Group PT-lidmaatschapsovereenkomst voldoet.

 

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

 1. De tarieven voor personal training en Group PT worden op de overeenkomst vastgesteld.

 2. Tarieven genoemd in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.

 3. Betaling van facturen van Work Health Club aan cliënt dienen door de cliënt uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

 4. Work Health Club houdt zich het recht voor om op grond van gewichtige redenen, waaronder veranderingen in wettelijke regelgeving (b.v. btw-tarieven, loonbelasting tarieven, inkomstenbelasting tarieven, premies sociale verzekeringen etc.) de overeengekomen prijzen met onmiddellijke ingang te wijzigen. In het voorkomende geval van tussentijdse prijsverhogingen heeft de cliënt eenmalig een tussentijdse mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst met een termijn van 2 kalender weken, ingaande op de datum van de ingang van de prijsverhoging.

 5. De tarieven dienen ineens per vooruitbetaling voor aanvang van de eerste sessie personal training of de eerste Group PT lidmaatschapsovereenkomst voldaan te worden dan wel in termijnen per factuur of automatische incasso. Work Health Club is gerechtigd personal training of Group PT op te schorten, zolang de cliënt niet aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

 6. De cliënt heeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bedragen, indien het niet aan Work Health Club toe te rekenen valt dat een of meerdere sessies geen doorgang kan vinden en/of (een deel van) het trainingsprogramma niet kan worden voltooid.

 

ARTIKEL 5: ANNULERINGEN OF TE LAAT KOMEN

 1. Annulering: de cliënt dient een personal training sessie tenminste 24 uur van tevoren te annuleren, voor Group PT dient de cliënt tenminste 4 uur van tevoren te annuleren. Deze melding dient telefonisch en/of persoonlijk bij de desbetreffende personal trainer gedaan te worden. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de geannuleerde sessie op een later tijdstip worden ingehaald binnen de termijn van het abonnement. Indien cliënt niet aan deze voorwaarden voldoet, is Work Health Club niet gehouden om de sessie in te (laten) halen. De training zal in dat geval wel aan cliënt berekend worden.

 2. Te laat komen: indien een cliënt te laat is voor een sessie, is Work Health Club niet verplicht om de geplande duur van die sessie te verlengen.

 3. De cliënt is voor op grond van dit artikel voor verkorte of geannuleerde sessies het volledig tarief verschuldigd en heeft geen recht op restitutie.

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Work Health Club kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen door of voor de cliënt gesteld doel.

 2. Work Health Club is, behoudens opzet of grove schuld van haar zijde, niet aansprakelijk wanneer de cliënt schade lijdt en deze schade te wijten is:

 • aan het niet volledig of niet naar waarheid invullen van het intakeformulier;

 • aan het niet strikt opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies van de personal trainer;

 • aan lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt

 1. De cliënt is jegens Work Health Club aansprakelijk wanneer Work Health Club op schade lijdt en deze schade aan de cliënt toe te rekenen valt; de cliënt zal Work Health Club vrijwaren voor aanspraken van derde ter zake.

 

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT

 1. Indien in de overeenkomst tussen cliënt en Work Health Club afspraken genoemd zijn die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, dan hebben de afspraken uit de overeenkomst voorrang boven deze algemene voorwaarden

 2. Indien in de overeenkomst en, of in deze algemene voorwaarden, afspraken zouden staan die in strijd met de Nederlandse wetgeving zouden zijn, of worden, dan zullen partijen gezamenlijk zoeken naar een formulering die wel in de geest van de huidige overeenkomst is, doch niet strijdig zijn met de Nederlandse wetgeving, zonder dat daardoor de gehele overeenkomst nietig of vernietigbaar is.

 3. Op deze algemene voorwaarden van de Personal Training en Group PT-lidmaatschapsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Ter zake komen partijen nu voor als dan overeen dat de rechtbank te ’s-Hertogenbosch de enige bevoegde rechter zal zijn die in een voorkomend geschil hierover kan oordelen.

 

English Privacy Statement available by request: info@workhealthclub.nl

bottom of page